Urwenya


Umusinzi yanyuze ku mugezi ahasanga pasitori arimo kubatiza abakirisitu, akabona barabadubika mu mazi bakongera bakabakuramo, agira ngo ni ikintu barimo gushaka muri ayo mazi, na we ajya ku murongo.

Pasitori amugezeho na we amudubikamo, amuvanamo, ati “Wakiriye Yesu?”, umusinzi ati wapi. Amusubizamo ati wakiriye Yesu?, umusinzi ati ashwi. Abigize ubwa gatatu, umusinzi ati “ariko wa mugabo we, uri sure ko uwo muntu umbaza yarohamye hano, cyangwa urantesha umwanya w’ubusa?!!”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s