RWAGIYE HE EPISODE 1


img_0853

RWAGIYE HE?
Episode 1
★★★★★★★★★★★★★★★★

Noneho twabazaniye episode z’ ikirundi

Story nziza cane yanditswe n’umurundi yitwa ‘Audy
Washington’…….
Dutangurane inkuru yacu ahantu mucaro……….Aho tubona
Umukecuru yariko arateka utwokurya NGO agire abo
afungurira……..haheze akanya niho twabona haje umuhungu
aje yikorey ibido y’amazi………. niho wamukecuru yahaguruka
avahasi avuga ati«Yooo,Muhungu wanje Steve,egerwa Hano
nguture mwana naho numva imyaka ibaye myishi»
Steve:Oya Mama…..Wihamahiro ndibuze kwitura……kuko
Mama ngomba kukuruhurira mugihe ntaba bagiye
kwishure….ngomba kuza ndakora udukorwa twomuhira..nkut
u!!!

Mukecuru:Steve mwana uze wamane umutima nkuyo
w’urukundo…..kuko abantu bawufise kurino si nibake
mwana…..
Steve yari umwana yubaha….umwana w’umutima akagira
ningeso nziza mubandi bana…………Nomwishure yari
umwana wubwenge agakundwa n’abarezi bose bisomero
kubwo ubutore bwiwe…….
Ariko nuko iwabo bari abakene bamwe kuko Steve atana Papa
we yari afise…..
Gusa igihe caje kugera ari m’umwaka(12) wicumi na kabiri
……..aho yaje kubona umwana w’umukobwa yamukunze
bimwe biteye ubwoba ……ariko Steve yanka guha urukundo
umwana w’umukobwa kuko yabona ko bataberanye…….kuko
Uwo mukobwa yava m’umuryango w’abakire
Ariko uwo mukobwa yitwa Nina nawe yagize uburyo bwose
agerageza kumvisha Steve ko amukunda…..ariko Steve yanka
kwubahuka imiryango y’abakire…………NGO ntazohave yicwa
…..

Nina yagize umutima utuntuye kubwo kubona yankwa nuwo
yakunze kuberako iwabo ari abakire……..atangura kubonako
urukundo kubakire ntirubaho…………….
Steve yabonyeko Nina ari nkikigeragezo. Kije mubuzima bwe
kubona akunzwe n’umwana wumukire………
Nuko umusi umwe Steve yavyutse aja kw’ishure mukugerayo
asanga Nina yashitse kare kwishure Steve yumva umutima
uteye wihuta kubwo kubona Nina ari ngaho kandi
amutinya………….Steve yagerageje gusubira iinyuma kugira
Nina atamubona…..ariko Nina yari yamaze kumubona…….
..Steve ariko arasubira inyuma Nina yaramuhamagaye……
Steve umutima urasimba atangura kwibaza ico
amuhamagariye
Nina&Steve
….

Nina:Bite Steve?
Steve :Ni saw………
Nina:Steve kuberiki umeze gucyo……Nikihe kintu gitumye
umbabariza umutima bigeze hano.???
(Steve abura icoyishura……muga nawe siwe Ni umutima
we…….)
Nina:Steve basi ndagusavye umbwire basi ijambo rimwe
ryingira kamaro kumutima wanje!!!!
Steve: Nina…Umbabarire gose……Ndabona ntaco
nokumarira…..
Steve ahita agenda
Nina asigara mukababaro katagira uko kangana yumvako
agiye kwicwa nurukundo yakunda Steve……
Ariko na Steve yaramukunda ariko akabonako bataberanye
kuko ataco yabona yomumarira ………Yooo kumbe
ntamenyeko Nina nawe umutima we washitse….
Imisi niyindi yaragiye arinako ibintu bibandanya bikomera
impande zose..,Kugezaho Nina Ahamagazwa mu bureau
abazwa igituma asigaye ameze nkumuntu adatekaniwe….
..Yooo Nina yabuze ico abwira abarezi……
Yooooo,ariko Steve suko yatinya abakobwa …kuko yari
numuntu yakunda gutera inkuru…..Gusa yagera kuri Nina
akabura nijambo narimwe yovuga…

One day(umusi umwe)Hageze amasaha yogutaha buca week-
end itangura Nina yandikiye agakete Steve akarungikana
mugenziwe wumukobwa yitwa Linda….
Linda yageze mwishure aho Steve yarasanzwe yiga….asanga
Steve arimwo kwegeranya ibikoresho agira atahe Ahita amuha
kagakete
Linda & Steve
Linda: Steve bitevyawe?
Steve:Nisawa Linda…..be Linda kutahora uza kundaba nibiki?
Linda: Yooo,Steve ahubona ndatomboye kuba ngusanze
utarataha….
Steve:eeeeeh nibiki ….?
Linda:Steve…..Nina yarandungikanye ubutumwa
bwihuta!!!..akira kandi ndihuta ndanatevye…
Steve yakiriye Agakete…ahita azingurura ……handitse ati
«Steve mukundwa wewe mbona nkumva umutima
uraruhutse…..Nari niteka ryokugusaba ikintu kandi niwa
nyemerera biribuze kuzombera Ikimenyetso ntazibagira
mubuzima……………………………………………….
Eeeeeeeeh MBE basha agira amusabe iki gasha kumengo
birakomeye ibintu biri muri iryo Kete!!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s