Uzirinde gusuzugura Imana utazamera nk’ uyu muririmbyi n’ umuperezida


IMANA NTISUZUGURWA!!!!

NDABASAVYE MUFATE AKANYA MUSOME IBI:

Ninde asuzugura Imana?

1)John Lennon(umuririmvyi),imyaka mikeyi imbere,igihe yariko aganira n’ikinyamakuru c’abanyamerika,yavuze ati:”inyigisho gikristu igiye guhera,igiye kuzimangana,nta mwanya wo guharirira k’uco nzi neza:Yezu yari sawa,muga abantu biwe bari abasanzwe rwose ,uyu musi turazwi rwoose kumusumba”1996.

Lennon amaze kuvuga ko beatles(umurwi wiwe aririmbamwo) ukomeye gusumba yezu kristu,yatsinzwe incuro zitandatu.

2)Tancredo Neves(prezida w’igihugu ca brezile),mugihe yiyamamariza amatora,yavuze ko nimba yaronse amajwi 500.000 mu mugambwe wiwe, N’Imana ntabushobozi ifise bwo kumubuza kwicara kuntebe ya perezida.ego cane amajwi yararonse,ariko umusi umwe imbere y’uko yimikwa,yararwaye aca arapfa.

3)Cazuza(umwanditsi w’indirimbo,umuririmvyi akaba no muri bamwe b’imvugo iryohera ugutwi),mu kiganiro c’i Canecio,yikwegera agatabi kiwe,yatumura akotsi mukirere avuga ati:”Imana,ni rwanyu”.aca apfa ku myaka 32 yishwa na cancer yo mu mahaha mu buryo buteye ubwoba.

4)umugabo yubatse ubwato bwa titanike:amaze kurangiza kwubaka titanike,umumenyeshamakuru yamubajije ati muzi gute ko titanike izorama? N’ijwi ry’agahemo kenshi,amwishura ati:”N’Imana ntiyoshobora kubutembagaza”.

Inyishu:mwese murazi ivyashikiye titanike.

5)Marilyn Monroe(umukinyi w’amareresi)yagendewe n’umuvugabutumwa Billy Graham igihe hariko haba ibirori.Yamubwiye ko Mutima w’Imana yamumutumyeko kugira amwigishe Ijambo ry’Imana.amaze kwumva ikigenza umuvugabutumwa,yavuze ati:”Uwo Yezu wawe sindamukeneye”.Inyuma y’indwi imwe,uyo mukinyi yatowe yapfiriye munzu yabamwo.

6)Bon Scott (umuririmvyi),muri imwe mu ndirimbo ziwe,1979,yaririmvye ati:”Ntimumpagarike,ngomba kumanukana, inzira yose,mw’ibarabara rigana ukuzimu”.italiki 19 z’ukwa kabiri 1980,Bon Scott yatowe yapfuye abujijwe guhema n’ivyo yarahejeje kuyorwa.

7)Campinas (mu 2005):I campinas,ni mu bresil,umurwi w’abagenzi bari baborewe cane,baca baja kuraba umukobwa,umugenzi wabo.nyina w’uno mukobwa aramuherekeza ku muduga,aterwa amakenga n’akaborerwe k’abagenzi b’umukobwa wiwe,aca abwira umukobwa wiwe,amufashe ukuboko,ko Yezu aza yicaye mu modoka,ati :”mwana wanje,ujane n’Imana,ibakingire.”Aca yishura ati:”Gusa,iyo imana ija muri kapo(coffre) kuko nta kibanza kigisigaye,imodoka yuzuye”.haheze amasaha makeyi,inkuru zirashika,zivuga ko bagize isanganya,ko bose bapfuye,imodoka ntiyari ikimenyekana,ariko igitangaje ni uko kapo(coffre) ataco yigeze iba.Police yavuze ko idatahura uburyo na bumwe kapo ataco yabaye.itangaje,muri kapo hariyo ikarato y’amagi,nta na rimwe muri yo ryamenetse.

8)Christine Hewitt ( umunyamakuru akaba n’umuhanzi wo muri jamayika) yavuze ko bibiliya(Ijambo ry’Imana) ari igitabu cambere kibi mu bitabu vyanditswe.Muri ruheshi 2006,yatowe yahiriye mu modoka yiwe.

Abantu benshi bahambaye baribagiye ko atarindi zina ryahawe ububasha nk’izina rya Yezu kristu.

Benshi barapfuye ariko nta n’umwe arazuka kiretse Yezu wenyene yapfuye akazuka,kandi aracari muzima na n’ubu……”Yezu”

PS:iyaba kari agakuru gatwenza wari guca ukarungikira abantu bose.

Mbe wumva woshobora kurungika iyi nkuru?

Jewe nakoze igikorwa canje,yezu yavuze ati:”Ni mwaterwa isoni nanje ,nanje muzontera isoni imbere ya Dawe”.

Subiramwo iki gisabisho hama uhe Imana ikaze ironke ikibanza mu mutima no mu buzima bwawe.

“Mukama,ndagukunda kandi ndagukeneye ,ingo mu mutima wanje umpezagire,uhezagire umuryango wanje,inzu yanje,abagenzi banje mw’izina rya Yezu.Amen”.

Rungikira ubu butumwa abagenzi bawe bose,ntuce uruhererekane,nkako Imana yamaze kuguhezagira.

Mbega Imana yoba ari iyambere mu buzima bwawe?

Ukwubaha Imana niryo tanguriro ry’UBWITONZI( Zaburi 111:10)

🙏

Advertisements

dusabane

Dusabane Magazine (www.dusabane.wordpress.com) ni blog ibagezaho inkuru ndende zanditse kuburyo bw’ uruhererekane (series) , urwenya ndetse n’ andi makuru atandukanye muzagenda mubonaho. Intego ya Dusabane Magazine ni ugusabana, kwidagadura (Entertainment), guhanahana amakuru n’ ibindi , tukaba tubashishikariza kudukurikira buri munsi kuko ntituzabatenguha. Dusabane Magazine

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s