Mugore, Dore uko washimisha umwana utwite uri Mu nda yawe


Ikigera ku mwana uri mu nda ya nyina ni amarangamutima ya nyina. Amarangamutima tuvuga ni ibyishimo, agahinda, umuhangayiko, umutuzo, n’ibindi nk’ibyo.

Muri iri somo, feelings na emotions twabikubiye mu ijambo rimwe ari ryo amarangamutima kuko ijambo “imbamutima” risanzwe rikoreshwa iyo umuntu ashatse kuvuga emotions ntirimenyerewe na benshi.

1.Umugore utwite afite inshingano yo gushakisha igihe cyose ikintu cyamufasha kwishima kuko ibyo byishimo bihita bigera ku mwana atwite nta wundi muhuza bisabye. Ukimara kumenya ko utwite: ugomba kwishimira uwo utwite. Ushobora kwiyamira uti: urakaza neza, ndakwishimiye… iyo ikaba intangiriro y’ibirori akorerwa, binabaye ngombwa wagira akantu utegura k’umunsi mukuru n’aho waba udahambaye. Umugore utwite yirinda ibiganiro bibabaje n’ibimutera guhangayika.

2.Wakwibaza uti: ese umugore utwite abwiwe amagambo mabi, cyangwa se yumvise ibintu bibabaje yabyitwaramo ate? Iyo ibyo bibaye, abisobanurira umwana atwite, akamubwira ko bitamureba. Icyo gihe we yigumira muri ya mahoro ye asanzwe, mu byishimo kuko ibyo wamubwiye ko bimureba ni bwo buzima bwe. Ayo magambo arushaho kugira ubukana iyo avuzwe na se w’umwana.

3.Umwana uri mu nda, ni nk’uri mu ishuri. Nubabara aziga kubabara, nuhangayika, aziga guhangayika, nuvuga nabi, aziga kuvuga nabi, nugira umujinya aziga kugira umujinya, ariko niwishima aziga kwishima! Abanyarwanda bavuga ngo: « inyana ni iya Mweru ».
Ibyo umwana yigira mu nda bimufasha kurema ibyo azabamo ageze ku isi. Iyo abonye ibitandukanye n’ibyo yabayeho mu nda, biramutungura. Abifata nk’ibidasanzwe, agatangira kwigirayo ahunga ibidasanzwe! Iyo yabayeho mu gahinda, ubwo igihe cy’ibyishimo ni cyo cyaba kidasanzwe yafata nk’ikitamureba agahunga.

Tubahe urugero:

Muzabona abantu batajya bemera gukorerwa iminsi mikuru, nko ku isabukuru ye y’amavuko, atahisha itariki, agakora ku buryo yihisha, agenda akajya kure aho batamuzi cyangwa agakora ku buryo aba ahuze. Uwo ntaba amenyereye kuba mu birori bimureba we ku giti cye.

Nyamara ashobora kwitabira iby’abandi n’ubwo rimwe na rimwe aba ari ukubura uko agira bitewe n’uko sosiyete arimo ari ko yubatse. Ku rundi ruhande, hari n’uzabikabyamo, ashakishe n’imbaraga nyinshi zirenze izikenewe uko ibyo birori byakorwa, nibitaba ababare cyane. Impamvu ni uko bizaba ari inshuro yiyongereye ku zindi nyinshi atakorewe ibirori. Azaba abonye nta ho yavuye (mu nda) nta n’aho yagiye (ku isi).

source: umuryango.rw

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s